2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் . சி.விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வழங்கினார்

IMG_20180628_091619

Faceinews Logo - Copy

2018 – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவம் மற்றும்பல்மருத்துவம்சேர்க்கைக்காக பட்டியலை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் . சி.விஜயபாஸ்கர்  அவர்கள் வழங்கினார்

 

IMG_20180628_091508

 

IMG_20180628_091804

 

IMG_20180628_091625

Faceinews.com